HOME / ĐÀO TẠO NGẮN HẠN (page 6)

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng I – II – III

BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CAO CẤP, GIẢNG VIÊN CHÍNH, GIẢNG VIÊN

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CAO CẤP, GIẢNG VIÊN CHÍNH, GIẢNG VIÊN (Ban hành theo Quyết định số 1611, 1612, 1612/QĐ-BGĐĐT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Chương trình bồi dưỡng Giảng viên cao cấp ...

Xem tiếp