HOME / ĐÀO TẠO NGẮN HẠN / NGHIỆP VỤ DU LỊCH / Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ điều hành du lịch

Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ điều hành du lịch

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH DU LỊCH. CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH DU LỊCH

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ điều hành du lịch

(Dựa trên dụ thảo thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch 2018)

Chương trình khung đào tạo nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa bao gồm:

a) Kiến thức cơ sở ngành (40 tiết), bao gồm:

Hệ thống chính trị Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan đến du lịch (10 tiết); tổng quan du lịch (10 tiết); Marketing Du lịch (10 tiết); tâm lý du khách và nghệ thuật giao tiếp (10 tiết);

b) Kiến thức chuyên ngành và nghiệp vụ điều hành du lịch (110 tiết), bao gồm:

Tổng quan về Doanh nghiệp lữ hành (5 tiết); thiết kế sản phẩm và tính giá chương trình du lịch (30 tiết); Tuyến điểm du lịch Việt Nam (10 tiết); nghiệp vụ điều hành du lịch (30 tiết); bán hàng và chăm sóc khách hàng trong doanh nghiệp lữ hành(10 tiết); tổ chức hoạt động marketing và bán chương trình du lịch trong doanh nghiệp lữ hành (10 tiết); tiền tệ và thanh toán quốc tế trong du lịch (10 tiết); các thủ tục cho vận chuyển hàng không nội địa (5 tiết);

c) Thực hành nghiệp vụ điều hành du lịch (30 tiết);

d) Thực tế nghề nghiệp cuối khóa (20 tiết).

Chương trình khung đào tạo nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế bao gồm:

a) Kiến thức cơ sở ngành (60 tiết), bao gồm:

Hệ thống chính trị Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan đến du lịch (10 tiết); tổng quan du lịch (15 tiết); Marketing Du lịch (15 tiết); tâm lý du khách và nghệ thuật giao tiếp (10 tiết); giao lưu văn hóa quốc tế (10 tiết);

b) Kiến thức chuyên ngành và nghiệp vụ điều hành du lịch (155 tiết), bao gồm:

Tổng quan về Doanh nghiệp lữ hành (5 tiết); thị trường du lịch và sản phẩm du lịch (10 tiết); thiết kế sản phẩm và tính giá chương trình du lịch (30 tiết); tuyến điểm du lịch Việt Nam (10 tiết); nghiệp vụ điều hành du lịch (45 tiết); bán hàng và chăm sóc khách hàng trong doanh nghiệp lữ hành (15 tiết); marketing và truyền thông trong doanh nghiệp lữ hành (15 tiết); tiền tệ và thanh toán quốc tế trong du lịch (15 tiết); nghiệp vụ xuất nhập cảnh (5 tiết); các thủ tục cho vận chuyển hàng không quốc tế (5 tiết);

c) Thực hành nghiệp vụ điều hành du lịch (30 tiết);

d) Thực tế nghề nghiệp cuối khóa (20 tiết).

[Total: 0    Average: 0/5]

Comments

comments